2-ethylthio-3-methyl-5-(2-methylpentyl)pyrazine

2-ethylthio-3-methyl-5-(2-methylpentyl)pyrazine