2-ethylthio-3-methyl-5-(2-methylbutyl)pyrazine

2-ethylthio-3-methyl-5-(2-methylbutyl)pyrazine