2-Ethoxy-5-isopropyl-3-methylpyrazine

2-Ethoxy-5-isopropyl-3-methylpyrazine