2-Ethoxy-3-methyl-5-(2-methylbutyl)pyrazine

2-Ethoxy-3-methyl-5-(2-methylbutyl)pyrazine