2-chloro-5-isopropyl-3-methylpyrazine

2-chloro-5-isopropyl-3-methylpyrazine