2-chloro-3-methyl-5-(2-methylpentyl)pyrazine

2-chloro-3-methyl-5-(2-methylpentyl)pyrazine