2-chloro-3-methyl-5-(2-methylbutyl)pyrazine

2-chloro-3-methyl-5-(2-methylbutyl)pyrazine