2,3-dimethyl-5-(2-methylpentyl)pyrazine

2,3-dimethyl-5-(2-methylpentyl)pyrazine