2,3,5-Trimethyl-6-(2-methylbutyl)pyrazine

2,3,5-Trimethyl-6-(2-methylbutyl)pyrazine