Phenylglycine, butyl ester, TFA

Phenylglycine, butyl ester, TFA