1-(6-Methyl-2-pyrazinyl)ethanone

1-(6-Methyl-2-pyrazinyl)ethanone