2-ethyl-3,5-dimethyl-5,6-dihydropyrazine

2-ethyl-3,5-dimethyl-5,6-dihydropyrazine