2-Heptanone, 6-methyl-6-(3-methylphenyl)

2-Heptanone, 6-methyl-6-(3-methylphenyl)