7,11-dimethylheptacosane

7,11-dimethylheptacosane