Isobutanoyl 4'-chloro fentanyl

Isobutanoyl 4'-chloro fentanyl