.alpha.-Methyl isobutanoyl fentanyl

.alpha.-Methyl isobutanoyl fentanyl