2-(3-Thienyldithio)pentan-3-one

2-(3-Thienyldithio)pentan-3-one