2-(1-adamantyl)-1-(4-methoxyphenyl)ethanone

2-(1-adamantyl)-1-(4-methoxyphenyl)ethanone