2,3-dimethyl-4-isopropenyl-1-cyclopentanone

2,3-dimethyl-4-isopropenyl-1-cyclopentanone