1,7-Dimethyl-4-isopropyl-naphthalene

1,7-Dimethyl-4-isopropyl-naphthalene