ethyl 2-(methylamino)-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate

ethyl 2-(methylamino)-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate