2-methyl-3-(2-methyl-3-furanyldithio)thiophene

2-methyl-3-(2-methyl-3-furanyldithio)thiophene