2,4'-Bis(trimethylsilyloxy)diphenylmethane

2,4'-Bis(trimethylsilyloxy)diphenylmethane