2,2'-Bis(trimethylsilyloxy)diphenylmethane

2,2'-Bis(trimethylsilyloxy)diphenylmethane