5,15-dimethylheptacosane

5,15-dimethylheptacosane