3,13-dimethylheptacosane

3,13-dimethylheptacosane