2-ethenyl-3,6(5)-dimethylpyrazine

2-ethenyl-3,6(5)-dimethylpyrazine