Hexaethylene glycol monoethyl ether

Hexaethylene glycol monoethyl ether