5-Chloro-2'-fluoro-2-hydroxyethyaminobenzophenone

5-Chloro-2'-fluoro-2-hydroxyethyaminobenzophenone