9,14-Dimethylheptacosane

9,14-Dimethylheptacosane