9,11-Dimethylheptacosane

9,11-Dimethylheptacosane