8,14-Dimethylheptacosane

8,14-Dimethylheptacosane