2,14-Dimethylheptacosane

2,14-Dimethylheptacosane