2,12-Dimethylheptacosane

2,12-Dimethylheptacosane