2,10-Dimethylheptacosane

2,10-Dimethylheptacosane