trans-methyl-i-butyl-diazene

trans-methyl-i-butyl-diazene