4-Methyl-2-nonylbenzo[b]thiophene

4-Methyl-2-nonylbenzo[b]thiophene