2-Methyl-5-tridecylthiophene

2-Methyl-5-tridecylthiophene