2-Methyl-4-nonylbenzo[b]thiophene

2-Methyl-4-nonylbenzo[b]thiophene