N,N-Dimethylquinalbarbitone

N,N-Dimethylquinalbarbitone