N-Phenyl-N'-(4-methoxyphenyl)formamidine

N-Phenyl-N'-(4-methoxyphenyl)formamidine