N-Phenyl-N'-(3-methoxyphenyl)formamidine

N-Phenyl-N'-(3-methoxyphenyl)formamidine