N-(4-Methylphenyl)-N'-(4-methoxyphenyl)formamidine

N-(4-Methylphenyl)-N'-(4-methoxyphenyl)formamidine