N-(4-Methylphenyl)-N'-(4-ethoxyphenyl)formamidine

N-(4-Methylphenyl)-N'-(4-ethoxyphenyl)formamidine