N-(4-Methoxyphenyl)-N'-(4-ethoxyphenyl)formamidine

N-(4-Methoxyphenyl)-N'-(4-ethoxyphenyl)formamidine