N-(3-Methylphenyl)-N'-(3-ethoxyphenyl)formamidine

N-(3-Methylphenyl)-N'-(3-ethoxyphenyl)formamidine