N-(3-Methoxyphenyl)-N'-(3-ethoxyphenyl)formamidine

N-(3-Methoxyphenyl)-N'-(3-ethoxyphenyl)formamidine