(p-methylbenzylidene)-nonyl-amine

(p-methylbenzylidene)-nonyl-amine