p-methylbenzylidene-(4-methoxyphenyl)-amine

p-methylbenzylidene-(4-methoxyphenyl)-amine