p-methylbenzylidene-(4-ethoxyphenyl)-amine

p-methylbenzylidene-(4-ethoxyphenyl)-amine